Metoda Ortograffiti. Klasy VII-VIII

Nowe Ortograffiti przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

ZOBACZ ZOBACZ ZOBACZ ZOBACZ

 Wyzwania

Starszy uczeń z trudnościami w uczeniu się wymaga terapii równie intensywnej, jak uczeń młodszy. Nie tylko dlatego, że czeka go egzamin zewnętrzny w ósmej klasie, ale również dlatego, że przed nim wiele wyzwań związanych ze zdobyciem wiedzy i umiejętności o większym stopniu trudności. W klasach starszych uczniowie często mają utrwalone nieprawidłowe strategie liczenia, są zdemotywowani i zniechęceni licznymi niepowodzeniami, zdarza się, że nie lubią lub wręcz boją się matematyki. To wszystko sprawia, że wymagają oni specjalnego wsparcia, uwzględniającego specyfikę ich trudności. 

 

Jak zorganizować pracę Metodą Ortograffiti

Egzamin ósmoklasisty jest dużym wyzwaniem dla ucznia z trudnościami w uczeniu się. Aby zakończył się sukcesem, uczeń potrzebuje dłuższego okresu przygotowania i specjalnych pomocy, które pomogą mu przezwyciężyć trudności. Dlatego proponujemy zorganizować w szkole dodatkowe zajęcia - w formie Klubu Ortograffiti -  przygotowujące uczniów z trudnościami w uczeniu się z klas VII i VIII do egzaminu. Nauczyciel, który zdecyduje się prowadzić taki Klub Ortograffiti otrzymuje bezpłatnie:

 • program zajęć w formie innowacji pedagogicznej (dostępny w materiałach kursowych),
 • bezpłatny kurs internetowy przygotowujący do realizacji zajęć (odpłatny jest egzamin),
 • gadżety klubowe dla uczniów.

 
Aby skorzystać z przedstawionej propozycji, należy:

 • zgłosić swój udział w  Programie Animatora Ortograffiti
 • ukończyć internetowy  kurs Animatora Ortograffiti
 • korzystać podczas zajęć z serii Ortograffiti. Matematyka. Klasa VII lub Ortograffiti. Matematyka. Klasa VIII (każdy uczeń ma swój zeszyt ćwiczeń)
 • zapisać się na internetowy kurs Egzamin Ósmoklasisty z Ortograffiti. Matematyka, w którym zostanie udostępniony program zajęć oraz praktyczne informacje na temat egzaminu ósmoklasisty

 

Zachęcamy również do tego, by potraktować udział w tym projekcie, jako innowację pedagogiczną. Szczegółowe informacje o tym, jak to przeprowadzić, znajdą się w kursie Egzamin Ósmoklasisty z Ortograffiti.

 

Dla kogo

Z Metody mogą korzystać:

 • nauczyciele matematyki na zajęciach wyrównawczych lub specjalnych zajęciach przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty (opis wyżej),
 • terapeuci pedagogiczni na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,
 • inni nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się.

 

Dlaczego praca tą metodą skutecznie przygotuje ucznia do egzaminu

Metoda Ortograffiti, ze względu na swój charakter terapeutyczny, odpowiada uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie elementy proponowanej serii, począwszy od struktury przez typ zadań, ich charakter, a także podejście metodyczne zostały dobrane tak, by uwzględniały trudności uczniów i pomagały w ich przezwyciężeniu. Ponadto szczególny nacisk położono na rozwijanie tych umiejętności, które są kluczowe na egzaminie.

1. Układ treści skorelowany z podstawą programową

Umożliwia opanowanie umiejętności matematycznych uwzględnionych w podstawie programowej - zawiera działania na liczbach, potęgi, pierwiastki, wyrażenia algebraiczne. Na końcu zeszytu znajduje się powtórzenie materiału z klas IV-VII lub IV-VIII, które może być realizowane według uznania nauczyciela. Pierwszy wariant: materiał powtórkowy realizowany jest równolegle z materiałem zawartym w zeszycie dla kl. VII lub VIII  przez cały rok szkolny. Drugi wariant: materiał realizowany jest przed samym egzaminem ósmoklasisty jako przypomnienie i podsumowanie treści z poprzednich lat.

2. Postępowanie krok po kroku

 • przygotowanie podpowiedzi oraz rozwiązanych przykładów,
 • konsekwentne używanie kolorystyki pomagające uczniowi zarówno zapamiętać materiał, jak i skoncentrować uwagę na danym zagadnieniu,
 • „prowadzenie ucznia za rękę” przy rozwiązywaniu trudniejszych zadań, czyli sugerowanie zapisu rozwiązania danego zadania,
 • zastosowanie wskazówek przydatnych przy rozwiązaniu zadania.

3. Terapeutyczny schemat zajęć

Zaproponowane postępowanie terapeutyczne opiera się na ujednoliconej strukturze terapii, co oznacza że zajęcia przebiegają według stałego schematu:

 • przypomnienie zagadnień z poprzednich zajęć,
 • globalne omówienie nowego tematu,
 • wprowadzenie nowych, złożonych treści,
 • podsumowanie zdobytych nowych umiejętności.

Taki przebieg zajęć ukazuje logikę i konsekwencję działań matematycznych, co sprzyja przyswajaniu nowego materiału i uczy myślenia matematycznego. Ponadto powtarzalność jest czynnikiem wspierającym uczenie się uczniów z trudnościami.

4. Akcent na rozwijanie myślenia matematycznego

Krok po kroku prowadzi się ucznia przez jeden z najtrudniejszych procesów, jakim jest umiejętność dowodzenia i argumentacji, ze szczególnym naciskiem na na naukę zapisywania dowodów matematycznych przez uczniów.

5. Wzbudzenie zainteresowania matematyką

 • odwołanie do osobistych doświadczeń uczniów - praktyczny wymiar matematyki
 • wykorzystanie we wszystkich działach interesującej dla uczniów w tym wieku tematyki astronomicznej

6. Prowadzenie terapii wielokomponentowej

 • usprawnianie i korygowanie obniżonej sprawności manualnej i grafomotorycznej,
 • ćwiczenia usprawniające postrzeganie wzrokowe na materiale matematycznym, opierające się na wyodrębnieniu figury z tła, postrzegania stałości kształtu, figur, liczb oraz symboli matematycznych,
 • trening pamięci słuchowej na materiale matematycznym: percepcja ciągów słownych liczb, całych operacji, tekstów zadań oraz poleceń,
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej w zakresie postrzegania i zapamiętywania stosunków zarówno przestrzennych jak i geometrycznych.

Celem prowadzenia takiej wielokomponentowej terapii jest przede wszystkim zwiększenie poziomu umiejętności i wiadomości z zakresu matematyki oraz zmniejszenie poziomu emocji towarzyszącemu liczeniu.