Metoda Ortograffiti

 • zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania
 • rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji 
 • konsultowana przez prof. Martę Bogdanowicz – wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji 
 • umożliwia realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które weszło w życie 1 września 2017 r.

Co roku prawie 40 tysięcy uczniów uczy się czytać i pisać Metodą Ortograffiti! Dziesiątki tysięcy nauczycieli wykorzystuje ją w praktyce.

Ortograffiti jest metodą, bo:

 • ma podwaliny naukowe – odwołuje się do spójnego zbioru reguł z zakresu psychologii, pedagogiki i terapii pedagogicznej.
 • jest stosowana celowo i świadomie – wykorzystuje się ją w pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i liczenia, by pomóc im przezwyciężyć te trudności.
 • ma charakter powtarzalny i systematyczny – składa się z szeregu usystematyzowanych, wzorcowych działań, które powtarzane wielokrotnie, przyniosą oczekiwany skutek.
 • wskazuje, jak należy postępować, by dojść do założonego celu – dysponuje zestawem ćwiczeń i pomocy dla uczniów oraz obudową dydaktyczną dla nauczycieli.

Ortograffiti z Bratkiem

Nowa edycja

                

 

Dowiedz się więcej

ORTOGRAFFITI z Bratkiem to metoda indywidualizowania pracy z uczniami klas I-III z trudnościami w nauce czytania i pisania. Uczy przez zabawę, bo to najskuteczniejszy sposób uczenia się w tym wieku. Bohaterem Ortograffiti jest Bratek - przewodnik i przyjaciel dzieci. Właśnie Bratek sprawia, że dzieci kochają Ortograffiti, a nauka staje się dla nich przyjemnością.

Na czym polega specyfika Metody Ortograffiti w klasach I-III?

Nauka czytania i pisania niejednemu dziecku sprawia trudności. Metoda Ortograffiti z Bratkiem została pomyślana i przygotowana tak, by pomóc uczniom pokonać te trudności. Jej specyfika polega na tym, że nie tylko wspiera procesy poznawcze uczestniczące w nauce czytania i pisania, ale też przyspiesza rozwój społeczno-emocjonalny dziecka i pobudza jego motywację, co jest warunkiem powodzenia. Chodzi o to, by uczeń chciał pracować i podejmować wyzwania. Dziecko pracujące Metodą Ortograffiti nie tylko będzie lepiej czytało i pisało, ale zauważalny będzie też jego rozwój emocjonalny i społeczny.

Ortograffiti z Bratkiem:

 • jest odpowiednie dla każdego dziecka z trudnościami, bez względu na ich przyczynę,
 • rozwija umiejętność czytania i pisania, a jednocześnie rozbudza gotowość i motywację do uczenia się,
 • uczy sposobów kompensowania trudności,
 • wspiera optymalny rozwój dziecka przez bazowanie na jego mocnych stronach.

Dowiedz się więcej

Kup teraz

Ortograffiti dla klas IV-VI

      zajrzyj do publikacji   zajrzyj do publikacji                            

Kup teraz

 

Na czym polega specyfika Metody Ortograffiti w klasach IV-VI?

Symptomy dysleksji zmieniają się w zależności od wieku ucznia i rodzaju zadań. Niektóre z objawów ustępują, inne przybierają zmienioną formę. Na drugim etapie edukacji uczniowie rzadziej mają trudności z techniką czytania, pozostaje natomiast wolne tempo. Częściej pojawiają się trudności z rozumieniem czytanego tekstu. Zbytnia koncentracja na jakości czytania oraz coraz dłuższe i bardziej skomplikowane teksty utrudniają rozumienie czytanej treści. W pisaniu błędy specyficzne występują już rzadziej, natomiast błędy typowo ortograficzne, mimo znajomości reguł pisowni, są nadal widoczne. Trudności dyslektyczne zaczynają się też ujawniać w nauce takich przedmiotów, jak przyroda, matematyka, historia, języki obce, muzyka.

Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę

 

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby uczniów klas IV–VI Metoda Ortograffiti, oprócz stymulowania funkcji poznawczych  ważnych w nauce czytania i pisania, koncentruje się na:

 • przypomnieniu i utrwaleniu zasad ortograficznych,
 • kształceniu i sprawdzeniu umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • rozwijaniu form wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Dowiedz się więcej

Ortograffiti. Matematyka bez trudności dla klas IV-VI

Metoda Ortograffiti może być stosowana  także do rozwijania umiejętności matematycznych u uczniów z trudnościami. Ogromne znaczenie ma przełamywanie zniechęcenia uczniów, wywołanego dotychczasowymi niepowodzeniami. Jak zachęcić ucznia do nauki matematyki? Jak przekonać dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki, że czas spędzony na nauce może być czasem ciekawym? Zestaw materiałów z serii Matematyka bez trudności daje odpowiedzi na te pytania. 

Dowiedz się więcej

Ortograffiti. Od dysgrafii do kaligrafii dla klas IV-VI

Na tym etapie edukacji wciąż istotnym obszarem oddziaływania Metody Ortograffiti pozostaje poziom graficzny pisma. Dodatkowej stymulacji wymagają szczególnie uczniowie ze stwierdzoną dysgrafią. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie nowego kroju pisma, innego niż proponowany dotąd w edukacji wczesnoszkolnej.

Dowiedz się więcej

Ortograffiti dla klas VII-VIII

Nowe Ortograffiti przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki do klas VII i VIII

 

Uczniowie z dysleksją i dyskalkulią, ze względu na charakter trudności, wymagają specjalnego podejścia w nauczaniu, a także w przygotowaniu do egzaminu. O wiele skuteczniejsza jest praca na materiałach uwzględniających ich potrzeby i ograniczenia niż na materiałach standardowych, kierowanych do przeciętnego ucznia. Nowe Ortograffiti zostało przygotowane tak, by wesprzeć nauczycieli języka polskiego i matematyki w skutecznym przygotowaniu uczniów z trudnościami do egzaminu ósmoklasisty.

Język polski - dowiedz się więcej                     Kup teraz                         Matematyka - dowiedz się więcej

Ortograffiti szkoła ponadpodstawowa

Przejawem dysleksji w starszym wieku szkolnym są błędy ortograficzne popełnianie mimo znajomości zasad pisowni i wieloletniej niekiedy pracy nad nimi. Ćwiczenia w tej grupie wiekowej skupiają się na kształceniu umiejętności poprawnego pisania.  Na tym etapie edukacyjnym niezbędne jest już czytanie ze zrozumieniem. Konieczność sięgania do różnych źródeł informacji, wyszukiwania, porównywania, analizy i interpretacji obszernych tekstów, a także pisemne opracowywanie zgromadzonych materiałów wymaga tej umiejętności na dobrym poziomie. Dużo miejsca poświęcamy tu kształceniu rozumienia czytanego tekstu i wdrożeniu uczniów do samodyscypliny.

 

Metodę Ortograffiti na III etapie edukacyjnym polecamy uczniom:

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja)
 • którym nie udzielono adekwatnej pomocy na wcześniejszych etapach
 • których trudności mają charakter uporczywy i nasilony

Dowiedz się więcej

Kup teraz